Toimintakertomus 2004

1. Yleistä

Toimintavuosi sujui melko normaalien rutiinien mukaan. Kiireisen ja raskaan juhlavuoden jälkeen johtokunnalla oli lupa hengähtää, mutta normaalin toiminnan piti kuitenkin sujua suunnitelmien mukaan.

Kaavoituspuolella yhdistys seurasi lähinnä Kiltakallion, Suviniityn ja Kirkkojärven puiston suunnitelmia sekä maakuntakaavaa. Kaupunginkallio I:sen suunnitelmat eivät juuri edenneet vuoden aikana. Kiltakallion suunnitelmassa Siltakadun varrelle rakennetaan nelikerroksinen toimintakeskus. Tässä suunnitelmassa johtokunta oli erityisesti huolissaan aluekirjaston toteutumisesta riittävän kokoisena.

Toimintasuunnitelmassa pitkään ollut hanke kotisivujen ja sähköpostiosoitteen avaamisesta toteutui 8.3.2004. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta ja sivujen web-masterina toimii Markus Lintula. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, laaja osuus ajankohtaisesta kaavoitustilanteesta alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot.

Jäsenpalveluita laajennettiin myös toimintavuoden aikana. Kartoitettiin eri kompostoritoimittajia ja päädyttiin tarjoamaan Bio-Tehon kompostoria yhteishankintana. Jäsentarjous oli kotisivuillamme sekä tiedotteessa ja lehdessämme. Saimme toimittajalta hyvän tarjouksen, joka johti muutamaan tilaukseen.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä laski hieman vuoden aikana. Vuoden lopussa jäseniä oli 191 henkilöä. Jäsenmaksu oli perheen 1. jäseneltä 10 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 1257 € (v. 2003 1458 €).

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus, Nimismiehenpuistoprojekti
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, kaava-asiat, Kanta-Espoon alueneuvottelukunta
Katriina Heinämäki sihteeri, EOK:n johtokunta, lakiasiat
Veli-Matti Airaksinen rahastonhoitaja
Keijo Jeskanen perinne, valokuvat
Timo Laaksonen ympäristöasiat, jakeluvastaava
Virpi Palmgren luontoasiat, lapset ja nuoret, edustaja Pro Espoonjoki ry:ssä
Pia Serjala lapset ja nuoret
Jan-Olof Stengård Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukunta

Johtokunta kokoontui 8 kertaa.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla. He ovat myös jakaneet EOK:n julkaiseman Espoon Omakotilehden.

3.2. Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Tuula Vanhanen ja Seppo Helenius sekä varatilintarkastajina Eeva ja Jukka Oja-Lipasti.

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 14.4.2004 Espoon kaupungin valtuustotalon kahviossa. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Espoon keskuksen projektijohtaja Kyösti Oasmaa kertoi vireillä olevista suunnitelmista ja projekteista.

4.2. Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 4.5.2004. Talkookahvit nautittiin Eeva ja Kari Vainion pihalla. Talkoisiin vuokrattiin neljättä kertaa siirtolava Honkaportin ja Samariantien risteykseen.

4.3. Retket

Linturetki järjestettiin 25.5.2004 kirkon ympäristössä. Linturetken vetäjänä oli jo totuttuun tapaan Jörgen Palmgren.

4.4. Syyskokous

Syyskokous pidettiin lauantaina 20.11.2004 Bembölen Kahvituvalla. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2005 toimintasuunnitelma. Johtokunta valittiin uudelleen. Loppuilta sujui ruokailun merkeissä. Ohjelmassa oli myös hieno nuorten esittämä lauluesitys sekä arpajaiset.

5. Edunvalvonta

5.1. Kaavoitusasiat

Suviniitty

Suviniityn (radan eteläpuolen uusi asuinalue) käsittely alkoi helmikuussa pidetyllä tavoiteohjelman esittelyllä. Syyskuussa oli ensimmäinen kaavaluonnos(Länsi-suviniitty) nähtävillä. Johtokuntamme edustajia on osallistunut järjestettyihin asukastilaisuuksiin. Toimitimme kannnanottomme tavoiteohjelmaan virkamiehille ja lautakunnan jäsenille. Kaavaluonnoksesta jätimme huomautuksen. Molemmissa esitimme ihmettelymme kaavoituksen toteuttamista erillisinä pieninä osa-alueina. Pidimme positiivisena pyrkimystä moni-ilmeiseen rakentamiseen, mutta pidimme yleisilmettä liian massiivisena. Autopaikkojen riittävyyttä epäilimme ja muistutimme Siltakadun olevan myös tärkeä yhteys Turunväylälle.

Kirkkojärvenpuisto

Marraskuussa kaupunkisuunnittelukeskus järjesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden puiston suunnitelmista siten, että ensin tehtiin yhteinen kävely alueella ja sen jälkeen kokoonnuttiin Kirkkojärven koululle, jossa yhdessä tutkittiin karttoja ym. aineistoa ja järjestäjät kirjasivat syntyneitä ajatuksia ja kommentteja ylös. Tilaisuuteen osallistui useita johtokuntamme jäseniä. Toimitimme myöhemmin kirjallisen palautelomakkeen suunnittelijoille, jossa myös kiitimme tilaisuuden järjestämistä ’kävelymuodossa’ hyvänä ideana.

Keskuspuisto II osayleiskaava

Seurasimme kaavan etenemistä, mutta johtokunta katsoi tärkeämmäksi kaavan vahvistumisen kuin puuttumisen niihin yksityiskohtiin, joita olimme tuoneet aikaisemmissa vaiheissa esiin. Vuonna 2002 tekemässämme huomautuksessa olimme esittäneet hautausmaavarauksen tekemistä ehdolliseksi, jotta mahdollinen tarve tulee tarkoin harkituksi sitten joskus kun asia on ajankohtainen. Lautakunnalle oli 7.10.2004 tapahtuneeseen käsittelyyn tehty erillinen hautausmaaselvitys, jonka johtopäätös oli hautausmaavarauksen pitäminen kaavassa.

Vesirattaanmäki

Lautakunta palautti kaavaluonnoksen uudelleen valmisteltavaksi maaliskuussa. Emme vuonna 2004 ottaneet asiaan kantaa.

Lommilan kaavoituksen käynnistäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituksen käynnistämisen kaupallisten vaikutusten arvioinnin perusteella, jossa ehdotetaan mm. kahta hypermarkettia. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen (8-7). Myöhemmin lautakunta poisti kaavan kiireellisten luettelosta. Maakuntakaavassa hyväksyttiin myös hypermarketit. Emme vuonna 2004 ottaneet asiaan kantaa.

Kiltakallio I asemakaavamuutos

Luonnosvaiheessa annoimme lausunnon, jossa korostimme paikan tärkeyttä kaupunkikuvan kannalta ja esitimme huolestuneisuuden kirjaston toteutumisesta, kun se on riippuvainen suuren rakennusoikeuden toteutumisesta. Ehdotimme tutkittavaksi miten rakentaminen voitaisiin jakaa osiin, ellei koko määrälle löydy kysyntää. Kaavaehdotukseen emme enää ottaneet kantaa.

Maakuntakaava

Jätimme kannanoton, jossa otimme kantaa Lommilan hypermarketteihin ja suunnitellun Espoo-Vihti-Lohja radan linjaukseen.

5.2 Liikenneasioita

Kaupunginkallion tiestön kapeus ja huonokuntoisuus ja lisääntynyt liikenne on useita vuosia huolestuttanut asukkaita. Asukkaiden valitsema tieryhmä on pyrkinyt painostamaan kaupunkia parantamaan tiestöä ja rakentamaan pääkadut jo 15 vuotta voimassa olleen kaavan edellyttämään tasoon. Asiasta jätettiin kirjelmä tekniselle lautakunnalle kesäkuussa. Tieryhmä on itsenäinen, mutta toimii yhteistyössä pienkiinteistöyhdistyksen kanssa.

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut avattiin 8.3.2004 ja samalla otettiin sähköpostiosoite käyttöön. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta ja sivujen web-masterina toimii Markus Lintula. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, laaja osuus ajankohtaisesta kaavoitustilanteesta alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot. Monet kaavoitustilanteesta kertovat osat on linkitetty kaupungin Avoin-Espoo –sivustolle. Kotisivut pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla, näin ollen niitä saatetaan päivittää jopa kerran viikossa. Kotisivuilla on ollut 31.12.2004 mennessä tilastojen mukaan noin 2000 kävijää.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa. Toukokuun lehti sisälsi mm. katsauksen 40-vuotisjuhlista ja juhlakirjasta, kaavoituskatsauksen, vuosikokouskuulumisia, Kaupunginkallion tieasioita, kertomuksia eläinmaailmasta, lintualtaan tekoohjeen sekä tiedotuksia. Joulukuussa ilmestynyt lehti sisälsi taas vuorostaan toimintasuunnitelman, ympäristönsuojelumääräyksiä roskien ja risujen polttamisesta, kaavoituskatsauksen, automakailua, EOK:n omakotipäivät, Pro-Espoonjoki ry:n katsauksen, artikkelin Vivi-Ann Sjögrenin kirjasta Kattens Ansikte sekä kauhean käärmejutun. Jäsenlehden taitosta vastasivat ammattimaisin ottein Mirja ja Jukka Rasa.

6.3. Juhlajulkaisu ”Sitä kuusta kuuleminen – 40 vuotta keskellä Espoota”

Yhdistyksemme 40-vuotisjuhliin valmistunut kirja ”Sitä kuusta kuuleminen – 40 vuotta keskellä Espoota” oli myynnissä kaupunginmuseossa, Lagstadin kotiseututalolla, Parkvillassa ja Espoon keskuksen yhteispalvelupisteessä. Kirjaa myytiin myös jonkun verran suoraan johtokunnan jäsenten kautta.

6.4 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista.

7. Muu toiminta

7.1. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) varajäsen. Katriina Heinämäki kuuluu Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) hallitukseen. Pro Espoonjoki ry:n yleiskokouksissa meitä edustivat Virpi Palmgren ja Nena Stenius, joka myös on Pro Espoonjoen hallituksessa. Kanta-Espoon alueneuvottelukunnassa yhdistyksen edustajana oli Eeva Vainio ja varajäsenenä Veli-Matti Airaksinen. Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukuntaan kuuluu Jan-Olof Stengård. Espoon keskuksen ja Kauklahden luonnon ja maisemanhoidon suunnittelun ohjausryhmään kuului Ann-Christin Lintula.

7.2. Nimismiehenpuistoprojekti

Puistoprojektin loppukesän ponnistelut osoittivat, että pienellä vaivalla saa paljon hyvää aikaiseksi. Vaikka kesä ja jopa koko vuosi oli kovin sateinen ja märkä, päästiin puiston parannustöihin kuitenkin syys- lokakuussa. Keski-Espoon Seura oli antanut meille lahjaksi tammen 40-vuotisjuhlissamme ja se piti saada istutettua. Paikalle tilattiin kauhakuormaaja, joka kaivoi noin kuution kokoisen kuopan tammelle johon laitettiin kaupungilta saatua uutta hyvää multaa. Samalla levitettiin kivituhkaa koripallokentälle sekä tasoitettiin muita vanhoja multakasoja käräjäkivien vieressä. Tammi istutettiin vihdoin 23.10.2004. Istutuskuoppaa oli mukana kaivamassa Keski-Espoo Seuran puheenjohtaja Tommi Laakso, rahastonhoitaja Markku Michelson sekä Lintulan perhe. Tammen ympärille istutettiin scilla-sipuleita eli idänsinililjoja. Ennen talven tuloa kauan pystyttämistä odottanut koripalloteline saatiin vihdoin pelikentän reunalle. Pystyttämisen hoiti Espoon kaupungin leikkipuisto-/urheilukenttäryhmä.

7.3. Muita tapahtumia

Seuraaviin keskustelu- ja tiedotustilaisuuksiin osallistuttiin:

  • Espoon alueneuvottelukuntien työseminaari 25.2. valtuustotalolla, läsnä Vainio
  • Seminaari ”Avoin Espoo” 9.3. Espoon valtuustotalolla, kaupungin edustajat ym. Seminaari käsitteli erityisesti kaavakäsittelyn kehittämistä. Avoin Espoo-linkistä puutteita, mm. hyväksytyt kaavat eivät näy; läsnä Lintula
  • Kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen aamukahvit Espoo-päivänä 27.8. EKYL:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Keskusteltiin lähinnä alueneuvottelukuntien roolista ja mm kirjastopalveluista; läsnä Lintula
  • EOK:n omakotipäivä Parkvillassa 3.11., teknisen toimen johtaja Olavi Louko käytti puheenvuoron aiheesta pientaloasuminen ja omakotialueiden tulevaisuus Espoossa. Läsnä Stengård ja Lintula
  • EKYL:n syyskokous 24.11. Walhalla, Kauklahti. Sirkka Wegelius esitteli Kauklahden asuntomessualueen; läsnä Lintula

acl/10.4.2005