Toimintakertomus 2003

1. Yleistä

Toimintavuosi sujui mukavasti mutta oli kiireinen. Yhdistyksen 40-vuotisjuhlan johdosta johtokunta oli päättänyt julkaista juhlakirjan sekä järjestää juhlat. Kirjan toimittamisessa ja juhlan järjestelyissä kuluikin sitten monta iltaa ja päivää ja monet sähköpostikirjeenvaihdot käytiin johtokunnan jäsenten keskuudessa. Yhdistykselle tehtiin myös logo, jonka toteutuksesta vastasi Stina Berger-Eirola.

Jäsenhankintaa edistämään saimme jäsenedun, nimittäin EOK:n tuottaman jäsenkortin, joka jaettiin keväällä kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Jäsenkortti oikeuttaa alennuksiin mm. K-Raudassa, Värisilmässä ja Puukeskuksessa. Jäsenkortit nidottiin toukokuun Espoon Omakoti-lehden kanteen ja jaettiin jäsenille.

Yhdistyksen arkisto-ongelma ratkaistiin vihdoin, kun Lagstadin kotiseututalolta saatiin vuokrattua komero. Lagstadin arkistoon vietiin vanhat pöytäkirjat ja toimintakertomukset sekä muuta aineistoa ja yhdistyksen omistuksessa olevat viinilasit ja astiat.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä pysyi vuoden aikana suunnilleen ennallaan. Vuoden lopussa jäseniä oli 214 henkilöä. Jäsenmaksu oli perheen 1. jäseneltä 10 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 1458 € (v. 2002 1670 €).

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus, Nimismiehenpuistoprojekti
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, kaava-asiat, Kanta-Espoon alueneuvottelukunta
Katriina Heinämäki sihteeri, EOK:n johtokunta, lakiasiat
Veli-Matti Airaksinen rahastonhoitaja
Keijo Jeskanen perinne, valokuvat
Timo Laaksonen ympäristöasiat, jakeluvastaava
Virpi Palmgren luontoasiat, lapset ja nuoret, edustaja Pro Espoonjoki ry:ssä
Pia Serjala lapset ja nuoret
Jan-Olof Stengård Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukunta

Johtokunta kokoontui 9 kertaa. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa mukana oli myös kotiseutusihteeri Kirsti Salminen. Lisäksi oli eri kokoonpanolla tapaamisia juhlakirjan ja muiden projektien puitteissa.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla. He ovat myös jakaneet EOK:n julkaiseman Espoon Omakoti-lehden.

3.2. Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Tuula Vanhanen ja Seppo Helenius sekä varatilintarkastajina Eeva ja Jukka Oja-Lipasti. Kertomusvuonna varatilintarkastajat suorittivat tarkastuksen.

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 23.4.2003 Espoon kaupungin valtuustotalon kahviossa. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Espoon keskuksen projektijohtaja Kyösti Oasmaa kertoi vireillä olevista hankkeista. Näistä kuten myös teiden ja katujen parantamisesta ja kunnossapidosta syntyi vilkas keskustelu.

4.2. Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 6.5.2003. Talkookahvit nautittiin Arnevi Kytöniemen pihalla. Talkoisiin vuokrattiin kolmatta kertaa siirtolava, joka myös tänä vuonna täyttyi ripeään tahtiin.

4.3. Retket

Linturetki järjestettiin 27.5.2003 kirkon ympäristössä. Linturetken vetäjänä oli jo totuttuun tapaan Jörgen Palmgren.

4.4. 40-vuotisjuhla Lagstadin kotiseututalolla

Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlat pidettiin lauantaina 18.10.2003 Lagstadin kotiseututalolla. Kauniina syysraikkaana lauantaipäivänä noin 50 yhdistyksen jäsentä ja kunniavierasta kokoontuivat Lagstadin kotiseututalolle viettämään yhdistyksen 40-vuotisjuhlia. Hanurinsoitto, esittäjänä Monica Tiila, toivotti vieraat tervetulleiksi. Puheenjohtajan tervetulotoivotusten ja maljan kohottamisen jälkeen puheenvuoro annettiin kotiseutukummi Kirsti Salmiselle. (Kirsti Salminen oli juuri alku-kesästä jäänyt eläkkeelle kaupungin kotiseutusihteerin virasta.) Hän tarkasteli puheessaan mikä on kotiseutu, miten ja missä vaiheessa asuinpaikka muuttuu kotiseuduksi, kotiseutuyhdistysten tärkeyttä ja roolia nyky-yhteiskunnassa. Kylän oma kasvatti Marcus Backas viihdytti meitä ihanalla pianonsoitolla. Onnittelukäynnillä kävivät myös EKYL:n puheenjohtaja Arja Salmi, EOK:n hallituksen edustaja ja Keski-Espoon Seuran puheenjohtaja Tommi Laakso. Myös Esbo Hembygdsförening esitti meille onnittelunsa.

Juhlassa palkittiin entisiä johtokunnan jäseniä pitkäaikaisesta työskentelystä yhdistyksen hyväksi. Helge Wikholmille, Erkki Virtalalle ja Ensi Salakarille myönnettiin Suomen Kotiseutuliiton kotiseututyön ansiomerkki.

Kirja ”Sitä kuusta kuuleminen…40 vuotta keskellä Espoota, 40 år mitt i Esbo” julkistettiin juhlassa. Ensimmäisen kirjan vastaanotti Kirsti Salminen kiitoksena siitä, että hän alusta asti jaksoi kannustaa meitä kirjan tekoon.

Päivällispöydän herkuista vastasivat jo monessa juhlassa tutuksi tulleet Eki ja Tepa. Virallisen osuuden jälkeen nautimme pitopöydän runsaita antimia ja tanssimme pikkutunneille asti orkesterin säestyksellä

4.5. Syyskokous

Syyskokous pidettiin 19.11.2003 Sampo-pankin tiloissa Espoontorilla. Sampo-pankki esitteli palveluitaan ja oli kutsunut vieraiksi IF-Vakuutusyhtiön, Kiinteistömaailman sekä Raksystemsin edustajat kertomaan omista palveluistaan. Raksystemsin edustaja herätti keskustelua talojen vesikatteen ja vesieristysten tärkeydestä. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2004 toimintasuunnitelma. Kokouksen yleiskeskustelussa syntyi vilkas keskustelu teiden kunnossapidosta, yhdistyksen markkinoinnista, lasten hyvinvoinnista, turvallisuudesta sekä siivousringin perustamista ehdotettiin.

5. Edunvalvonta

5.1. Kaava-asiat

Kaupunginkallio IA muutos Uusin versio kaavamuutoksesta korttelisuunnitelmineen oli nähtävillä 19.5-23.6. Kaupungin järjestämä asukastilaisuus pidettiin Saarnilaakson koululla 26.5, josta jaoimme tiedotteita asukkaille 235 kpl. Teknisen virheen vuoksi kaava oli nähtävillä vielä uudelleen elokuussa, jolloin jätimme lautakunnalle muistutuksen kaavaehdotuksesta. Muistutuksessa korostimme alueen merkittävyyttä kaupunkikuvalle ja sen luonnetta keskuspuistoon rajautuvana asuinalueena, johon ei kuulu 5-6 kerroksiset kerrostalot. Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen pienin korjauksin 23.10.03. Seuraavaksi ehdotus menee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kiltakallio I (vanha ’valtion virastotalotontti’) Muutos liike- ja toimistorakennukseksi, johon tulisi myös kirjastotilat, sekä eteläosiin asuinkerrostaloja tuli vireille kesällä ja lautakunta hyväksyi muutosluonnoksen nähtäville 20.11.03. Pyynnöstä annoimme asiasta lausunnon, jossa mm. korostimme paikan merkitystä Siltakadun maisemaan.

Keskustan kehittämisprojektiin liittyvä kehittämissuunnitelma valmistui juuri ennen syyskokoustamme, johon saimme uunituoreen aineiston esiteltäväksi. Virinneestä keskustelusta teimme yhteenvedon, jonka toimitimme projektijohtaja Kyösti Oasmaalle ja Harri Hietaselle kaupunkisuunnittelukeskukseen.

5.2. Kanta-Espoon seurakunnan aluejako

Kanta-Espoon seurakunnan aluejakosuunnitelmista on keskusteltu johtokunnassa ensimmäistä kertaa jo vuonna 2000. Vanhan aluejaon mukaan Finnoontien länsipuolen (Kaupunginkallio, Furu-backa ja Lugnet) alueet kuuluivat Kauklahden alueeseen. Lähetimme 3.3.2003 Kanta-Espoon Seurakuntaneuvostolle kirjeen, jossa yhdistys ottaa kantaa seurakunnan aluejakoon. Esityksessämme ehdotimme että Finnoontien länsipuolen alueet sekä Mikkelän alue kuuluisivat jatkossa Espoon keskuksen alueeseen, jonka toiminta keskittyy seurakuntataloon. Äänin 11/2 seurakuntaneuvosto päätti, että Kiltakallio, Saarniraivio, Kaupunginkallio, Lugnet ja Mikkelä liitetään Keski-Espoon alueeseen.

5.3 Liikenneasioita

Tiedusteltiin kapungilta milloin saisimme Muuralantielle kevyen liikenteen väylää ja Vanhan Muuralantien osalle nopeusrajoituksia tai hidasteita. Muuralantien kevyen liikenteen väylä valmistui syksyyn mennessä. Furubackan tieasioista huolehtii tiekunta, jossa johtokuntaa edustaa Jan-Olof Stengård.

6. Tiedotustoiminta

6.1 Juhlajulkaisu ”Sitä kuusta kuuleminen … 40 vuotta keskellä Espoota, 40 år mitt i Esbo”

Juhlajulkaisu korvasi jäsenlehtemme. Kirjan suunnitteluun meni paljon aikaa. Johtokunta kävi Espoon kaupunginmuseossa Liisa Ropposen johdolla läpi alueen vanhoja valokuvia. Yrityksistä huolimatta jäseniltä ei löytynyt kovinkaan paljon valokuvia. Valokuvaus yleistyi perheissä vasta 60-luvulla ja silloinkin kuvattiin lähinnä perhetapahtumia kuten syntymäpäivä jne. Kirjaa varten ostettiin Maanmittauslaitoksesta uusi ilmakuva vuodelta 1960 yhdistyksemme toiminta-alueelta. Kirjan sisällön suhteen päätettiin pysyä enimmäkseen viimeisten 40 vuoden aikaisissa tapahtumissa. Kirjoittajat löytyivät lähinnä johtokunnan sisältä, mutta juttuja tuli myös monelta alueen asukkaalta, kaupunginjohtaja Marketta Kokkoselta, Espoon keskuksen projektijohtaja Kyösti Oasmaalta sekä kirjailija Vivi-Ann Sjögreniltä. Kirjan artikkelit ovat suomeksi tai ruotsiksi tai molemmilla kielillä. Kirja on B5-kokoinen ja sisältää 158 sivua. Mukana on sekä mustavalko- että värikuvia. Muutaman kuvan saimme Tage Strandströmiltä ja puuttuvat valokuvat tämän hetken tilanteista meille kuvasi Jörgen Palmgren. Keskiaukeamalla ja kannen taustakuvana on ilmakuva yhdistyksemme toiminta- alueesta vuodelta 1960. Julkaisemisen mahdollisti saadut avustukset, joista suurimmat olivat Espoon kaupunki ja Espoon-Kauniaisten Säästöpankkisäätiö. Tämän lisäksi johtokunta hankki alueen yrittäjiltä mainoksia. Kirjan taittoi kesän aikana Mirja ja Jukka Rasa ja se saatiin syyskuussa Digital Media Partners –painoon. Kirja valmistui viikkoa ennen 40-vuotisjuhlia. Kirjan painosmäärä oli 300 kpl ja sitä päätettiin jakaa ilmaiseksi kaikille jäsenille. Kirjan ensi-ilta oli juhlissamme kotiseututalolla, ja tämän jälkeen kirja vietiin myyntiin. Kirjaa myydään seuraavissa pisteissä: Espoon kaupungin Espoon keskuksen yhteispalvelupisteessä, Espoon kaupunginmuseossa ja Glims talomuseossa sekä Lagstadin kotiseututalolla, josta kirja myytiin heti loppuun.

6.2 Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ei ilmestynyt toimintavuoden aikana.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Lähinnä Kaupunginkallio 1A:n kaavoitustilanteesta ja asiakastilaisuudesta jaettiin alueen asukkaille tiedotteita. Perustettiin myös sähköpostirinki halukkaiden kesken.

7. Muu toiminta

7.1. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Yhdistyksemme edustajia Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) yleiskokouksissa olivat Liisa Marjamäki ja Ann-Christin Lintula. Liisa oli EKYL:n hallituksen varajäsen kevääseen asti. EKYL:n kevätkokouksessa Liisan tilalle valittiin varajäseneksi Ann-Christin. Katriina Heinämäki kuuluu Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) hallitukseen. Pro Espoonjoki ry:n yleiskokouksissa meitä edustivat Virpi Palmgren ja Nena Stenius, joka myös on Pro Espoonjoen hallituksessa. Kanta-Espoon alueneuvottelukunnassa yhdistyksen edustajana oli Eeva Vainio ja varajäsenenä Veli-Matti Airaksinen. Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukuntaan kuuluu Jan-Olof Stengård. Vuoden aikana perustettiin Espoon keskuksen ja Kauklahden luonnon ja maisemanhoidon suunnittelun ohjausryhmä, johon Ann-Christin Lintula nimettiin yhdistyksemme yhdyshenkilöksi.

7.2. Nimismiehenpuistoprojekti

Projekti ei edennyt juuri lainkaan lähinnä johtokunnan muiden kiireiden takia. Koripallotelineen pystyttäminen ja pallokentän kuntoon laitto jäi odottamaan seuraavaa kesää.

7.3. Muita tapahtumia

Espoon kaupungin vetämä Unia- ja unelmia –projekti järjesti toukokuussa pidettävän tapahtuman, jonka nimi oli Visioita toukokuussa. Projektiin osallistuivat Espoon kaupunki sekä alueen yhdistykset. Johtokunta päätti helmikuussa että emme osallistu projektiin juhlavuotemme muiden hankkeiden takia.

Kotiseutuyhdistysten puheenjohtajatapaaminen oli 30.1. Parkvillassa.

Pro Espoonjoki ry:n vuosikokoukseen ja vesistöseminaariin osallistuttiin 27.4.

Puheenjohtaja osallistui 2.9. kaupunginjohtajan järjestämille aamukahveille asukasyhdistysten puheenjohtajille. Aamukahvien teemana oli yleisten alueiden siisteys sekä yhteistyö kaupungin, huoltoyhtiöiden ja yhdistysten välillä.

Keijo Jeskanen osallistui 25.11. Pikku-Aurorassa järjestettyyn tilaisuuteen perinteenkeruusta ja kaupunginarkiston palveluista.