Kaupunginkalliorinne, 613700

Kaupunginkallionrinteen muutosehdotuksessa on mielestämme seuraavat vakavat puutteet:

  1. Rakennusoikeutta on liikaa alueen luonteeseen ja sijaintiin nähden.
  2. Korttelin 1 kerrostalot dominoivat koko Espoon keskuksesta länteen avautuvaa näkymää.
  3. Rakennuksia on sijoitettu ekologisen yhteyden suojavyöhykkeelle.
  4. Alueen liikenne ruuhkauttaa tulevan joukkoliikenneterminaalin ja Kamreerintien liikenteen.

Yhdistyksemme kanta on, että suunnitelman perusteita on muutettava siten, että alueesta muodostuu järkevä ja houkutteleva. Tämä voidaan saavuttaa seuraavasti:

  • Kokonaiskerrosala rajoitetaan enintään 18 000 k-m2:iin.
  • Alueen porttina toimivaan kortteliin 1 suunnitellaan 3-4 kerroksisia kerrostaloja.
  • Kortteleihin 2-3 suunnitellaan 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja rivitaloja.
  • Kortteli 4 poistetaan.
  • Maanomistaja velvoitetaan rakentamaan alueelle liikuntaharrastuspaikka.

Alueen kaavoittaminen perustuu asutuksen keskittämiseen rautatien läheisyyteen, jolloin olemassa olevien palvelujen ja liikenneväylien käyttöä voidaan tehostaa. Periaate on järkevä, mutta toteutus tulee suunnitelman mukaisena epäonnistumaan. Kaavaehdotuksessa alueen rakennusoikeus on 27000 k-m 2 , lähes sama kuin v. 1998 suunnitelman 28000 k-m 2 . Todellinen rakentamiseen käytettävissä oleva alue on kuitenkin pienentynyt oleellisesti. Kamreerintien pohjoispuolelle ei voida
rakentaa muuttuneen ratalinjauksen vuoksi; korttelien 1 ja 2 välimatka on kasvanut lämpökeskuksen polttoaineen täyttöpaikan suojaetäisyyksien takia; ja ekologisen yhteyden suojavyöhyke rajoittaa alueen länsiosaa. Alueen kerrosalaa täytyy supistaa vastaamaan todellisuutta eikä v. 1998 tilannetta.

Suunnitelmassa raskasta kerrostalorakentamista viedään alueelle, joka ei yhdisty tiiviiseen kaupunkimaiseen ympäristöön. Rautatie, Kaupunginkallion mäki ja Espoonväylä eristävät tehokkaasti uuden alueen Espoon keskuksesta. Siten ehdotus yhdistää tehokkaasti maaseudun ja kaupungin huonoja puolia. Tämä vaikuttaa väistämättä alueen houkuttelevuuteen. Suunnitellulla tehokkuudella alueen asukasmäärä nousee tuhanteen, joista vähintään 400 on lapsia. Kuitenkin lähistöltä puuttuvat juuri lasten ja nuorten tarvitsemat palvelut, kuten koulut ja urheilukentät.

Korttelit 1 ja 2 ovat liian raskaasti rakennettuja. Kortteliin 1 on jopa hahmoteltu 10-kerroksinen talo. Korttelin 2 6-7 kerroksiset talot ovat myös liian massiivisia ympäristöönsä nähden. Kortteli 4 on kokonaisuudessaan ekologisen yhteyden suojavyöhykkeellä.

Valmistelumateriaalin puutteena on se, ettei suunnitelman todellista maisemallista vaikutusta ole esitetty. Ehdotamme, että ilmakuvamaisen näkymän sijasta laaditaan luonnos maisemasta sellaisena kuin se näkyisi esimerkiksi Kirkkojärventieltä.

Kaupunginkalliolla on merkittäviä etuja: se sijaitsee lähellä rautatieasemaa, Espoon keskuksen palveluja ja Espoon keskuspuistoa. Alueesta voidaan kehittää onnistunut esimerkki espoolaisesta kaupunkisuunnittelun taidosta. Kerrosalan maksimoinnin sijasta tavoitteena tulee olla niin houkutteleva alue, että useimmat ihmiset haluaisivat siellä asua. Tähän voidaan päästä, mikäli suunnitelmaa kevennetään ja rakennuksia madalletaan siten että ne sopivat ympäröivään maastoon.

Espoossa 9. syyskuuta 2014

Det här inlägget postades i Planläggning. Bokmärk permalänken.